Roland S. Corning II Memorial Fund

Recipients

2019
Claudia Aviles Toledo
Joshua Carpenter
Paul Cleary
Raja Manish
Ankit Patel
Xiaoyi Peng
Kevan Tissue
Ruya Xu

2018
Claudia Aviles
Joshua Carpenter
Paul Cleary
Ankit Patel
Dewen Shi

2017
Man Chung Chim
Yi-Chun Lin
Yuchi Ma
Ali Masjedi

2016
Rhonda Dodge
Keng-Fan Lin
Ali Masjedi
Behrokh Nazeri

2015
Anjisi
Man Chung Chim
Yuqian Huang
Chen Ma
Chisaphat Supunyachotsakul
Weifang Xiong
Zhou Zhang

2014
Chen Ma

2013
Robert Mains

2012
Nima Ekhtari
Robert Mains
Megan Miller
Chad Sonderegger

2011
Cris Merta

2009
Darion Grant
Ejaz Hussain
Anthony Rios