Skip navigation

Shujin Jiang

Graduate Research Assistant
Biomedical Engineering
West Lafayette
Email:  jiang557@purdue.edu