ZHAO RESEARCH GROUP

 

Google Scholar Citations

Journal articles

118. Xixian Yang, Hong Sun, Xiaomei He, Kejie Zhao*. Molecular mechanism of mechanical breathing of organic mixed ionic-electronic conductors. Submitted.

117. Jiaxiu Han, Nikhil Sharma, Kejie Zhao*. Computational modeling of coupled mechanical damage and electrochemistry in ternary oxide composite electrodes. Journal of Power Sources. 595, 234034 (2024). Supporting Information.

116. Zhichen Xue, Nikhil Sharma, Feixiang Wu, Piero Pianetta, Feng Lin, Luxi Li*, Kejie Zhao*, Yijin Liu*. Asynchronous domain dynamics and equilibration in layered oxide battery cathode. Nature Communications. 14, 8394 (2023). Supplementary information. Supplementary movie 1. Supplementary movie 2.

114. Yuxuan Zhang, Han Wook Song, Kyle R. Crompton, Xixian Yang, Kejie Zhao, Sunghwan Lee*. A sulfur cathode design strategy for polysulfide restrictions and kinetic enhancements in Li-S batteries through oxidative chemical vapor deposition. Nano Energy. 115, 108756 (2023).

114. Jinwook Baek, Yujie Shan, Mitesh Mylvaganan, Yuxuan Zhang, Xixian Yang, Fei Qin, Kejie Zhao, Han Wook Song, Huachao Mao*, Sunghwan Lee*. Mold-free manufacturing of highly sensitive and fast response pressure sensors through high-resolution 3D printing and conformal oxidative chemical vapor deposition polymers. Advanced Materials. 35, 2304070 (2023).

113. Xiaokang Wang, Kejie Zhao*. A continuum theory of organic mixed ionic-electronic conductors of phase separation. Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 172, 105178 (2023). Supporting Information.

112. Zitang Wei, Xiaokang Wang, Bumjoon Seo, Xuyi Luo, Qixuan Hu, Jack Jones, Matthias Zeller, Kang Wang, Brett M. Savoie, Kejie Zhao, and Letian Dou*. Side-chain control of topochemical polymer single crystals with tunable elastic modulus. Angewandte Chemie International Edition. 61, e202213840 (2022).

111.  Yingnan Shen†, Sameep Rajubhai Shah†, Kejie Zhao, Bumsoo Han*. Quantitative measurements and computational analysis of the injection-induced mechanical changes in the skin microenvironment during subcutaneous injection of biologics. Extreme Mechanics Letters. 61, 102025 (2023).

110.  Nikhil Sharma, Dechao Meng, Xianyang Wu, Luize Scalco de Vasconcelos, Linsen Li*, Kejie Zhao*. Nanoindentation measurements of anisotropic mechanical properties of single crystalline NMC cathodes for Li-ion batteries. Extreme Mechanics Letters. 58, 101920 (2023). Supporting Information

109.  Sang Kyu Park†, Hong Sun†, Michael Bernhardt, Kyoungtae Hwang, John E. Anthony, Kejie Zhao*, Ying Diao*. Unraveling molecular design principle of ferroelasticity in organic semiconductor crystals with two-dimensional brickwork packing. Chemistry of Materials. 35, 81-93 (2023). Supporting Information.

108.  Xuyi Luo, Zitang Wei, Bumjoon Seo, Qixuan Hu, Xiaokang Wang, Joseph A. Romo, Mayank Jain, Mukerrem Cakmak, Bryan W. Boudouris, Kejie Zhao, Jianguo Mei, Brett M. Savoie, Letian Dou*. Circularly recyclable polymers featuring topochemically weakened carbon–carbon bonds. Journal of the American Chemical Society. 144, 16588–16597 (2022).

107.  Xianyang Wu, Lin Ma, Jue Liu, Kejie Zhao, David L. Wood, III, Zhijia Du*. Understanding of the effect of salt concentrations on fast charging performance of Li-ion cells. Journal of Power Sources. 545, 231863 (2022).

106.  Dong Hou†, Jiaxiu Han†, Chenxi Geng, Zhengrui Xu, Modhi M AlMarzooqi, Jin Zhang, Zhijie Yang, Jungki Min, Xianghui Xiao, Olaf Borkiewicz, Kamila Wiaderek, Yijin Liu, Kejie Zhao*, Feng Lin*. Surface coating by mechanofusion modulates bulk charging pathways and battery performance of Ni-rich layered cathodes. Proceedings of the National Academy of Sciences. 119, e2212802119 (2022). Supporting Information.

105.  Sameep Rajubhai Shah, Luize Scalco de Vasconcelos, Kejie Zhao*. Computational modeling of electrochemomechanics of high-capacity composite electrodes in Li-ion batteries. Journal of Applied Mechanics. 89, 081005 (2022).

104.  Luize Scalco de Vasconcelos†, Rong Xu†, Zhengrui Xu, Jin Zhang, Nikhil Sharma, Sameep Shah, Jiaxiu Han, Xiaomei He, Xianyang Wu, Hong Sun, Shan Hu, Madison Perrin, Xiaokang Wang, Yijin Liu*, Feng Lin*, Yi Cui*, Kejie Zhao*. Chemomechanics of rechargeable batteries: Status, theories, and perspectives. Chemical Reviews. 122, 13043-13107 (2022).

103.  Yuxuan Zhang, Chung Soo Kim, Han Wook Song, Sung-Jin Chang, Hyeonghun Kim, Jeongmin Park, Shan Hu, Kejie Zhao, Sunghwan Lee*. Ultrahigh active material content and highly stable Ni-rich cathode leveraged by oxidative chemical vapor deposition. Energy Storage Materials. 48, 1-11 (2022).

102.  Xiaokang Wang, Xuefei Li, Jianguo Mei, Kejie Zhao*. Doping kinetics in organic mixed ionic-electronic conductors: Moving front experiments and the stress effect. Extreme Mechanics Letters. 54, 101739 (2022). Supporting Information

101.  Jizhou Li†, Nikhil Sharma†, Zhisen Jiang, Yang Yang, Federico Monaco, Zhengrui Xu, Daniel Ratner, Piero Pianetta, Peter Cloetens, Feng Lin*, Kejie Zhao*, Yijin Liu*. Dynamics of particle network in composite battery cathodes. Science. 376, 517-521 (2022).Supplementary Materials.

100.    Feng Lin*, Kejie Zhao*, Yijin Liu*. Viewpoint: Heterogeneous reaction activities and statistical characteristics of particle cracking in battery electrodes. ACS Energy Letters. 6, 4065-4070 (2021). Supporting Information

99.  Xiaowei Chi, Ye Zhang, Fang Hao, Steven Kmiec, Hui Dong, Rong Xu, Kejie Zhao, Liang Wang, Lihong Zhao, Liqun Guo, Huolin Xin, Steve W. Martin*, Yan Yao*. An electrochemically stable defect-free glassy electrolyte for all-solid-state sodium batteries. Nature Communications. 13, 2854 (2022).

98.  Xuefei Li, Xiaokang Wang, Liyan You, Kejie Zhao, Jianguo Mei*. Improving electrochemical cycling stability of conjugated yellow-to-transmissive electrochromic polymers by regulating effective overpotentials. ACS Materials Letters. 4, 336-342 (2022).

97.  Sen Xiang, Xingtao Liu, Rong Xu, Kejie Zhao, Dong Lin, Fei Yin, Gary J. Cheng*. Understanding the role of monolayer graphene during long range shock strengthening of metal-graphene heterostructure. Materials Science and Engineering A. 837, 142741 (2022)

96.  Ke Chen, Yukun Wu, Liyan You, Wenting Wu, Xiaokang Wang, Di Zhang, Jim Elman, Haiyan Wang, Kejie Zhao, Jianguo Mei*. Printing dynamic color palettes and layered textures through modeling-guided stacking of electrochromic polymers. Materials Horizons. 9, 425-432 (2022)

95.  Nikhil Sharma†, Luize Scalco de Vasconcelos†, *, Shadad Hassan, Kejie Zhao*. Asynchronous-to-synchronous transition of Li reactions in solid-solution cathodes. Nano Letters. 22, 5883-5890 (2022). Supporting Information. Supplementary Movie 1. Supplementary Movie 2.

94.  Xianyang Wu, Bohang Song, Po-Hsiu Chien, S. Michelle Everette, Kejie Zhao, Jue Liu*, Zhijia Du*. Structural evolution and transition dynamics in Lithium ion battery under fast charging: an operando neutron diffraction investigation. Advanced Science. 8, 2102318 (2021).

93.  Shaofeng Li†, Guannan Qian†, Xiaomei He†, Xiaojing Huang, Sang-Jun Lee, Zhisen Jiang, Yang Yang, Chang Yu, Jun-Sik Lee, Yong S. Chu, Zi-Feng Ma, Piero Pianetta, Jieshan Qiu*, Linsen Li*, Kejie Zhao*, Yijin Liu*. Thermal-healing of lattice defects for high-energy single-crystalline battery cathodes. Nature Communications. 13, 704 (2022). Supplementary Information.

92.  Shan Hu, Pengyu Xu, Luize Scalco de Vasconcelos, Lia Stanciu, Hongwei Ni*, Kejie Zhao*. Elastic modulus, hardness, and fracture toughness of Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 solid electrolyte. Chinese Physics Letters. 38, 098401 (2021)

91.  Jizhou Li†, Shaofeng Li†, Yuxin Zhang†, Yang Yang, Silvia Russi, Guannan Qian, Linqin Mu, Sang-Jun Lee, Jun-Sik Lee, Piero Pianetta, Jieshan Qiu, Daniel Ratner, Peter Cloetens*, Kejie Zhao*, Feng Lin*, Yijin Liu*. Multiphase, multiscale chemomechanics at extreme low temperatures: battery electrodes for operation in a wide temperature range. Advanced Energy Materials. 2102122 (2021). Supplementary Information. Supplementary Movie 1. Supplementary Movie 2. Cover Image.

90.  Tie Mei, Zhiqiang Meng, Kejie Zhao, Changqing Chen*. A mechanical metamaterial with reprogrammable logical functions. Nature Communications. 12, 7234 (2021). Supporting Information.

89.  Danilo de Camargo Branco, Luize Scalco de Vasconcelos, Licong An, Kejie Zhao, Gary J. Cheng*. Ultrastrong pure aluminum structure with gradient via selective pulsed laser melting: Computation framework and experiments. Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 151, 104391 (2021).

88.  Xiaomei He, Hong Sun, Xiangdong Ding*, Kejie Zhao*. Grain boundaries and their impact on Li kinetics in layered-oxide cathodes for Li-ion batteries. Journal of Physical Chemistry C. 125, 10284-10294 (2021) Supporting Information.

87.  Hao Chen, Yufei Yang, David Boyle, Youkyeong Jeong, Rong Xu, Luize Vasconcelos, Hansen Wang, Hongxia Wang, Wenxiao Huang, Huiqiao Li, Jiangyan Wang, Hanke Gu, Ryuhei Matsumoto, Kazunari Motohashi, Yuri Nakayama, Kejie Zhao, Yi Cui*. Free-standing ultrathin lithium metal/graphene oxide host foil with controllable thickness. Nature Energy. 6, 790-798 (2021).

86.  Zhimin Qi, Rong Xu, Shikhar Misra, Han Wang, Jijie Huang, Kejie Zhao, Haiyan Wang*. Ellipsometry-based failure analysis on translucent LiMn0.5Ni0.3Co0.2O2 in half-cell thin film lithium-ion battery on glass substrates. Materials Today Advances. 10, 100142 (2021).

85. Xiaokang Wang, Luize Scalco de Vasconcelos, Ke Chen, Kuluni Perera, Jianguo Mei*, Kejie Zhao*. In-situ measurement of breathing strain and mechanical degradation in organic electrochromic polymers. ACS Applied Materials & Interfaces. 12, 50889–50895 (2020). Supporting Information. Supplementary Movie 1. Supplementary Movie 2.  

84*.  Hyun Jin Cho*, Kejie Zhao*, Cho Rong Lee, Debra Runshe, Chuck Krousgrill. Active learning through flipped classroom in mechanical engineering: Improving students’ perception of learning and performance. International Journal of STEM Education. 8, 46 (2021).

83.  Shaofeng Li†, Nikhil Sharma†, Chang Yu*, Yan Zhang, Gang Wan, Rong Fu, Hongling Huang, Xueyan Sun, Sang-Jun Lee, Jun-Sik Lee, Dennis Nordlund, Piero Pianetta, Kejie Zhao*, Yijin Liu*, Jieshan Qiu*. Operando tailoring of defects and strains in corrugated β-Ni(OH)2 nanosheets for stable and high-rate energy storage . Advanced Materials. 2004167, 2020. Supporting Infomration

82.  Hong Sun, Sang Kyu Park, Ying Diao, Eric P. Kvam*, Kejie Zhao*. Molecular mechanisms of superelasticity and ferroelasticity in organic semiconductor crystals . Chemistry of Materials. 33, 1883-1892 (2021). Supporting Infomration

81.  Blake P. Finkenauer, Yao Gao, Xiaokang Wang, Yue Tian, Zitang Wei, Chenhui Zhu, David J. Rokke, Lei Meng, Yang Yang, Kejie Zhao, Letian Dou*. Mechanically robust and self-healable perovskite solar cells. Cell Reports Physical Science. 100320 (2021)

80.  Luize Scalco de Vasconcelos, Rong Xu, Kejie Zhao*. Quantitative spatiotemporal Li profiling using nanoindentation. Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 144, 104102 (2020). Supporting Information.

79.  Xianyang Wu, Yaocai Bai, Zhenglong Li, Jue Liu, Kejie Zhao, Zhijia Du*.Effects of charging rates on LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2(NMC622)/graphite Li-ion cells. Journal of Energy Chemistry. 56, 121-126 (2021).

78.  Ze Liu, Benxin Wu*, Rong Xu, Kejie Zhao. Grooving of metals by high intensity focused ultrasound-assisted water-confined laser micromachining. ASME Journal of Manufacturing Science and Engineering. 143, 091012 (2021).

77.  Sensen Zhang†, Zheng Li†, Yue Guo, Lirong Cai, Palanisamy Manikandan, Kejie Zhao, Ying Li*, and Vilas G. Pol*. Room-temperature, high-voltage solid-state lithium battery with composite solid polymer electrolyte with in situ thermal safety study. Chemical Engineering Journal. 400, 125996 (2020).

76.  Xianyang Wu, Tianyi Liu, Yaocai Bai, Xu Feng, Cheng-Jun Sun, Feng Lin, Kejie Zhao, Zhijia Du*. Effects of solvent formulations in electrolytes on fast charging of Li-ion cells. Electrochimica Acta. 353, 136453 (2020).

75.  Tianyi Liu, Zhijia Du*, Xianyang Wu, Muhammad M. Rahman, Dennis Nordlund, Kejie Zhao, Michael D. Schulz, Feng Lin, David L. Wood, Ilias Belharouak*. Bulk and surface structural changes in high nickel cathodes subjected to fast charging conditions. Chemical Communications. 56, 6973-6976 (2020).

74. Pengfei Liu, Rong Xu, Yijin Liu, Feng Lin, Kejie Zhao*. Computational modeling of heterogeneity of stress, charge, and cyclic damage in composite electrodes of Li-ion batteries. Journal of the Electrochemical Society. 167,040527 (2020).

73. Zhengrui Xu, Zhisen Jiang, Chunguang Kuai, Rong Xu, Changdong Qin, Yan Zhang, Muhammad Mominur Rahman, Chenxi Wei, Dennis Nordlund, Cheng-Jun Sun, Xianghui Xiao, Xi-Wen Du, Kejie Zhao, Pengfei Yan, Yijin Liu*, Feng Lin*. Charge distribution guided by grain crystallographic orientations in polycrystalline battery materials. Nature Communications. 11, 83 (2020). Supplementary Information.

72. Yang Bai, Kejie Zhao, Yao Liu, Peter Stein, Bai-Xiang Xu*. A chemo-mechanical grain boundary model and its application to understand the damage of NMC cathode materials. Scripta Materialia. 183, 45-49 (2020).

71. Xiaokang Wang, Ke Chen, Luize Scalco de Vasconcelos, Jiazhi He, Yung C. Shin, Jianguo Mei*, Kejie Zhao*. Mechanical breathing in organic electrochromics. Nature Communications. 11, 211 (2020). Supplementary Information. Supplementary Movie.

70. Shaofeng Li†, Zhisen Jiang†, Jiaxiu Han†, Zhengrui Xu, Chenxu Wang, Hai Huang, Chang Yu, Sang-Jun Lee, Piero Pianetta, Hendrik Ohldag, Jieshan Qiu*, Jun-Sik Lee*, Feng Lin, Kejie Zhao*, Yijin Liu*. Mutual modulation between the surface chemistry and the bulk microstructure within individual secondary particles of Ni-rich layered oxides. Nature Communications. 11, 4433 (2020). Supporting Information. Supplementary Movie.

69. Sang Kyu Park†, Hong Sun†, Hyunjoong Chung, Bijal Patel, Fengjiao Zhang, Daniel Davis, Kejie Zhao*, Ying Diao*. Super- and ferroelastic organic semiconductors for ultraflexible single crystal electronics. Angewandte Chemie International Edition. 59, 13004-13012 (2020). Supporting Information.

68. Fei Yin†, Shan Hu†, Rong Xu, Xinghui Han, Dongsheng Qian, Wenting Wei, Lin Hua*, Kejie Zhao*. Strain rate sensitivity of the ultrastrong gradient nanocrystalline 316L stainless steel and its rate-dependent modeling at nanoscale. International Journal of Plasticity. 129, 102696 (2020).

67. Xiaona Pan, Peixia Yang, Yue Guo, Kejie Zhao, Feng Lin*, Shenglin Xiong*. Electrochemical and nanomechanical properties of TiO2 ceramic filler Li-ion composite gel polymer electrolytes for Li metal batteries. Advanced Materials Interfaces.2100669 (2021)

66. Zhisen Jiang†, Jizhou Li†, Yang Yang†, Linqin Mu, Chenxi Wei, Xiqian Yu, Piero Pianetta, Kejie Zhao*, Peter Cloetens*, Feng Lin*, Yijin Liu*. Machine-learning-revealed statistics of the particle carbon/binder detachment in Li-ion battery cathodes. Nature Communications. 11, 2310 (2020). Supplementary Information.

65. Yonghe Li, Xiaopeng Cheng, Yuefei Zhang*, Kejie Zhao*. Recent advance in understanding the electro-chemo-mechanical behavior of lithium ion batteries by electron microscopy. Materials Today Nano. 7, 100040 (2019).

64. Rong Xu, Yang Yang, Fei Yin, Pengfei Liu, Peter Cloetens, Yijin Liu, Feng Lin, Kejie Zhao*. Heterogeneous damage in Li-ion batteries: Experimental analysis and theoretical modeling. Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 129, 160-183 (2019).

63. Biwei Deng†, Rong Xu†, Xiaokang Wang, Licong An, Kejie Zhao*, Gary J. Cheng*. Roll to roll manufacturing of fast charging, mechanically robust 0D/2D nanolayered Si-graphene anode with well-interfaced and defect engineered structures. Energy Storage Materials. 22, 450-460 (2019).

62. Yang Yang†, Rong Xu†, Kai Zhang†, Sang-Jun Lee†,  Linqin Mu, Pengfei Liu, Crystal K. Waters, Stephanie Spence, Zhengrui Xu, Chenxi Wei, David J. Kautz, Qingxi Yuan, Yuhui Dong, Young-Sang Yu, Xianghui Xiao, Han-Koo Lee, Piero Pianetta, Peter Cloetens, Jun-Sik Lee, Kejie Zhao*, Feng Lin*, Yijin Liu*. Quantification of heterogeneous degradation in Li-ion batteries. Advanced Energy Materials. 1900674 (2019).

61. Fang Hao, Xiaowei Chi, Yanliang Liang, Ye Zhang, Rong Xu, Hua Guo, Hui Dong, Kejie Zhao, Jun Lou, Yan Yao* Taming active material-solid electrolyte interfaces with organic cathode for all-solid-state batteries. Joule. 3, 1349-1359 (2019).

60. Yuwei Mao, Xuelong Wang, Sihao Xia, Kai Zhang, Chenxi Wei, Seongmin Bak, Zulipiya Shadike, Xuejun Liu, Yang Yang, Rong Xu, Piero Pianetta, Stefano Ermon, Eli Stavitski, Kejie Zhao, Zhengrui Xu, Feng Lin, YoungHo Shin, Xiao-Qin Yang*, Enyuan Hu*, Yijin Liu*. High-voltage charging induced strain, heterogeneity, and micro-cracks in secondary particles of a nickel-rich layered cathode material. Advanced Functional Materials. 1900247 (2019).

59. Chenxi Wei, Yan Zhang, Sang-Jun Lee, Linqin Mu, Jin Liu, Chenxu Wang, Marca Doeff, Piero Pianetta, Dennis Nordlund, Xi-Wen Du, Yangchao Tian, Kejie Zhao, Jun-Sik Lee, Feng Lin*, Yijin Liu* Thermally driven mesoscale chemomechanical interplay in Li0.5Ni0.6Mn0.2Co0.2O2 cathode materials. Journal of Material Chemistry A. 6, 23055-23061 (2018).

58. Rong Xu, Kejie Zhao*. Corrosive fracture of electrodes in Li-ion batteries. Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 121, 258-280 (2018).

57. Luize Scalco de Vasconcelos, Nikhil Sharma, Rong Xu, Kejie Zhao*. In-situ nanoindentation measurement of local mechanical behavior of composite electrodes in liquid electrolyte. Experimental Mechanics. 59, 337-347 (2019). Supplementary Information.

56. Haijun Ruan, Jiuchun Jiang, Bingxiang Sun*, Xiaojia Su, Xitian He, Kejie Zhao. An optimal internal-heating strategy for lithium-ion batteries at low temperature considering both heating time and lifetime reduction. Applied Energy. 256, 113797 (2019).

55. Sihao Xia, Linqin Mu, Zhengrui Xu, Junyang Wang, Chenxi Wei, Lei Liu, Piero Pianetta, Kejie Zhao, Xiqian Yu*, Feng Lin*, Yijin Liu* Chemomechanical interplay of layered cathode materials undergoing fast charging in lithium batteries. Nano Energy. 53, 753-762 (2018).

54. Fei Yin, Gary J.Cheng, Rong Xu, Kejie Zhao, Qiang Li, Jie Jian, Shan Hu, Shaoheng Sun, Licong An, Qingyou Han*. Ultrastrong nanocrystalline stainless steel and its Hall-Petch relationship in the nanoscale. Scripta Materialia. 155, 26-31 (2018).

53. Fei Yin, Yanfei Liu, Rong Xu, Kejie Zhao, Austin Partina, Qingyou Han*. Nanograined surface fabricated on the pure copper by ultrasonic shot peening and an energy-density based criterion for peening intensity quantification. Journal of Manufacturing Processes. 32, 656-663 (2018).

52.  Hyeon Kook Seo, Jae Yeol Park, Joon Ha Chang, Kyun Sung Dae, Myoung-Sub Noh, Sung-Soo Kim, Chong-Yun Kang, Kejie Zhao, Sangtae Kim*, Jong Min Yuk*. Strong stress-composition coupling in lithium alloy nanoparticles. Nature Communications. 10, 3428 (2019).

51. Xuyi Luo, Dung Trong Tran, Hong Sun, Tianxiong Mi, Natalie M. Kadlubowski, Yan Zhao, Kejie Zhao, Jianguo Mei*. Bis-isoindigos: New electron-deficient building blocks for constructing conjugated polymers with extended electron delocalization. Asian Journal of Organic Chemistry. 7, 2248-2253 (2018).

50. Qingqing Sun, Rong Xu, Qingyou Han*, Kejie Zhao, Ian McAdams, Wilson Xu. Long distance chemical gradient induced by surface nanocrystallization. Appild Materials Today. 14, 137-142 (2019).

49. Linqin Mu, Ruoqian Lin, Rong Xu, Lili Han, Dimosthenis Sokaras, James D. Steiner, Tsu-Chien Weng, Dennis Nordlund, Marca M. Doeff, Yijin Liu, Kejie Zhao, Huolin L. Xin, Feng Lin*. Oxygen release induced chemomechanical breakdown of layered cathode materials. Nano Letters. 18, 3241-3249 (2018).

48. Chung-Hao Cai, Rong-Zhi Chen, Ting-Shan Chan, Ying-Jui Lu, Wei-Chih Huang, Chao-Chun Yen, Kejie Zhao, Yu-Chieh Lo, Chih-Huang Lai*. Interplay between potassium doping and bandgap profiling in selenized Cu(In,Ga)Se2 solar cells: A functional CuGa:KF surface precursor layer. Nano Energy. 47, 393-400 (2018).

47. Luize Scalco de Vasconcelos, Rong Xu, Kejie Zhao*. Operando nanoindentation: A new platform to measure the mechanical properties of electrodes during electrochemical reactions . Journal of the Electrochemical Society. 164, A3840-A3847 (2017). Supplementary Information. Supplementary Movie.

46. Biwei Deng, Rong Xu, Kejie Zhao, Yongfeng Lu, Sabyasachi Ganguli, Gary J. Cheng*. Composite bending dominated hollow nanolattices: A stiff, cyclable mechanical metamaterials. Materials Today. 21, 467-474 (2018).

45. Fei Yin, Rong Xu, Shan Hu, Kejie Zhao, Shiqi Yang, Shihuan Kuang, Qiang Li, Xinghang Zhange, Qingyou Han*. Enhanced mechanical and biological performances of an extremely dine nanograined cell-substrate interface fabricated by ultrasonic shot peening. ACS Biomaterials Science & Engineering. 4, 1609-1621 (2018).

44. Rong Xu, Hong Sun, Luize Scalco de Vasconcelos, Kejie Zhao*. Mechanical and structural degradation of LiNixMnyCozO2 cathode in Li-ion batteries: An experimental study. Journal of the Electrochemical Society. 164, A3333-A3341 (2017). Supplementary Information.

43. Hong Sun, Kejie Zhao*. Atomistic origins of high capacity and high structural stability of polymer derived SiOC anode materials. ACS Applied Materials & Interfaces. 9, 35001-35009 (2017).

42. Ze Liu, Benxin Wu*, Rong Xu, Kejie Zhao, Yung Shin. Microhole drilling by double laser pulses with different pulse energies. Journal of Manufacturing Science and Engineering. 140, 091015, 2018.

41. Qingqing Sun, Qingyou Han*, Rong Xu, Kejie Zhao, Jie Li. Localized corrosion behavior of AA7150 after ultrasonic shot peening: corrosion depth vs. impact energy. Corrosion Science. 130, 218-230 (2017)..

40. Qingqing Sun, Xingtao Liu, Qingyou Han*, Jie Li, Rong Xu, Kejie Zhao. A comparison of AA2024 and AA7150 subjected to ultrasonic shot peening: Microstructure, surface segregation and corrosion. Surface and Coatings Technology. 337, 552-560 (2018).

39. Jincheng Lei, Yaowu Hu, Zishun Liu, Gary J. Cheng, Kejie Zhao*. Defects mediated corrosion in graphene coating layer. ACS Applied Materials & Interfaces. 9, 11902-11908 (2017).

38. Qiming Chen, Rong Xu, Zitao He, Kejie Zhao, Liang Pan*. Printing 3D gel polymer electrolyte in lithium-ion microbattery using stereolithography. Journal of the Electrochemical Society. 164, A1852-A1857 (2017).

37. Rong Xu, Luize Scalco de Vasconcelos, Junzhe Shi, Jianlin Li, Kejie Zhao*. Disintegration of meatball electrodes for LiNixMnyCozO2 cathode materials. Experimental Mechanics. 58, 549-559 (2018). Supplementary Information. (Invited article)

36. Kejie Zhao*, Yi Cui*. Understanding the role of mechanics in energy materials: A perspective. Extreme Mechanics Letters. 9, 347-352 (2016).

35. Hong Sun, Kejie Zhao*. Electronic structure and comparative properties of LiNixMnyCozO2 cathode materials. Journal of Physical Chemistry C. 121, 6002-6010 (2017). Supporting Information.

34. Rong Xu, Luize Scalco de Vasconcelos, Kejie Zhao*. Computational analysis of chemomechanical behaviors of composite electrodes in Li-ion batteries. Journal of Materials Research. 31, 2715-2727 (2016). News report in MRS Bulletin. (Invited article)

33. Rong Xu, Kejie Zhao*. Electro-chemo-mechanics of electrodes in Li-ion batteries: A review. ASME Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage. 13, 030803 (2016). (Invited article)

32. Sulin Zhang*, Kejie Zhao, Ting Zhu, Ju Li. Electrochemomechanical degradation of high-capacity battery electrode materials. Progress in Materials Science. 89, 479-521 (2017). (Invited article)

31. Ze Liu, Benxin Wu*, Avik Samanta, Ninggang Shen, Hongtao Ding, Rong Xu,  Kejie Zhao. Ultrasound-assisted water-confined laser micromachining (UWLM) of metals: Experimental study and time-resolved observation. Journal of Materials Processing Technology. 245, 259-269 (2017).

30. Yonghe Li, Hong Sun, Xiaopeng Cheng, Yuefei Zhang*, Kejie Zhao*. In-situ TEM experiments and first-principles studies on the electrochemical and mechanical behaviors of α-MoO3 in Li-ion batteries. Nano Energy. 27, 95-102 (2016).

29. Dongwoo Lee, Joost J. Vlassak*, Kejie Zhao*. First-principles analysis on the catalytic role of additives in low-temperature synthesis of transition metal diborides using nanolaminates. ACS Applied Materials & Interfaces. 8, 10995-11000 (2016).

28. Luize Scalco de Vasconcelos, Rong Xu, Jianlin Li, Kejie Zhao*. Grid indentation analysis of mechanical properties of composite electrodes in Li-ion batteries. Extreme Mechanics Letters. 9, 495-502 (2016).

27. Dongwoo Lee, Gi-dong Sim, Kejie Zhao, Joost J. Vlassak*. Kinetic role of carbon in solid-state synthesis of zirconium diboride using nano-laminates: Nanocalorimetry experiments and first-principles calculations. Nano Letters. 15, 8266-8270 (2015).

26. Rong Xu, Kejie Zhao*. Mechanical interactions regulated kinetics and morphology of composite electrodes in Li-ion batteries. Extreme Mechanics Letters. 8, 13-21 (2016).

25. Hyea Kim, Jung Tae Lee, Alexandre Magasinski, Kejie Zhao, Yang Liu, and Gleb Yushin*. In-situ TEM observation of electrochemical lithiation of sulfur confined within inner cylindrical pores of carbon nanotubes. Advanced Energy Materials. 5, 1501306 (2015). Supporting Information.

24. Dongwoo Lee, Joost J. Vlassak*, Kejie Zhao*. First-principles theoretical studies and nano-calorimetry experiments on solid-state alloying of Zr-B. Nano Letters. 15, 6553-6558 (2015). Supporting Information.

23. Yaowu Hu, Prashant Kumar, Rong Xu, Kejie Zhao, Gary J. Cheng*. Ultrafast direct fabrication of flexible substrate-supported designer plasmonic nanoarrays. Nanoscale. 8, 172-178 (2016).

22. Sangtae Kim, Soon Ju Choi, Kejie Zhao, Hui Yang, Giorgia Gobbi, Sulin Zhang, Ju Li*. Electrochemically driven mechanical energy harvesting. Nature Communications. 7, 10146 (2016). Supplementary Information.

21. Yuefei Zhang, Zhenyu Wang, Yujie Li, Kejie Zhao*. Lithiation of ZnO nanowires studied by in-situ transmission electron microscopy and theoretical analysis. Mechanics of Materials. 91, 313-322 (2015) (Invited article).

20. Yuefei Zhang*, Jin Wang, Haiquan Shan, Kejie Zhao*. Strengthening high-stacking-fault-energy metals via parallelogram nanotwins. Scripta Materialia. 108, 35-39 (2015). Supplementary Materials. (Most downloaded articles in Scripta Materialia)

19. Yuefei Zhang, Yujie Li, Zhenyu Wang, Kejie Zhao*. Lithiation of SiO2 in Li-ion Batteries: in-situ Transmission Electron Microscopy Experiments and Theoretical Studies. Nano Letters. 14, 7161-7170 (2014). Supporting Information.

18. Kai He, Huolin Xin, Kejie Zhao, Xiqian Yu, Dennis Nordlund, Tsu-Chien Weng, Jing Li, Yi Jiang, Christopher A. Cadigan, Ryan M. Richards, Marca M. Doeff, Xiao-Qing Yang, Eric A. Stach, Ju Li, Feng Lin, and Dong Su*. Transitions from near-surface to interior redox in NiO lithium conversion electrode. Nano Letters. 15, 1437-1444 (2015).

17. Tongqing Lu, Chao Chen, Kejie Zhao, Weixu Zhang, Tiejun Wang*. Bulge test at nano-scale: The surface effects . Applied Physics Letters. 103, 053110 (2013).

16. Kejie Zhao*, Yonggang Li, Laurence Brassart. Pressure-sensitive plasticity of lithiated silicon in Li-ion batteries. Acta Mechanica Sinica. 29, 379-387 (2013). (Invited article).

15. Ekin D. Cubuk, Wei L. Wang, Kejie Zhao, Joost J. Vlassak, Zhigang Suo, Efthimios Kaxiras*. Morphological evolution of Si nanowires upon lithiation: A first-principles multiscale model. Nano Letters. 13, 2011-2015 (2013).

14. Matt Pharr, Kejie Zhao, Xinwei Wang, Zhigang Suo, Joost J. Vlassak*. Kinetics of initial lithiation of crystalline silicon electrodes of lithium-ion batteries. Nano Letters. 12, 5039-5047 (2012). Supporting Information

13. Georgios Tritsaris, Kejie Zhao, Onyekwelu Okeke, Efthimios Kaxiras*. Diffusion of lithium in bulk amorphous silicon: A theoretical study. The Journal of Physical Chemistry C. 116, 22212-22216 (2012). Supporting Information

12. Kejie Zhao, Georgios Tritsaris, Matt Pharr, Wei L. Wang, Onyekwelu Okeke, Zhigang Suo, Joost J. Vlassak, Efthimios Kaxiras*. Reactive flow in silicon electrodes assisted by the insertion of lithium. Nano Letters. 12, 4397-4403 (2012). Supporting Information

11. Laurence Brassart, Kejie Zhao, Zhigang Suo*. Cyclic plasticity and shakedown in high-capacity electrodes of lithium-ion batteries. International Journal of Solids and Structures. 50, 1120-1129 (2013).

10. Jiang Wei Wang, Xiao Hua Liu, Kejie Zhao, Scott X. Mao, Zhigang Suo, Jian Yu Huang*. Sandwich-lithiation and longitudinal crack in amorphous silicon coated on carbon nanofibers. ACS Nano. 6, 9158-9167 (2012). Supporting Information

9. Kejie Zhao, Matt Pharr, Lauren Hartle, Joost J. Vlassak and Zhigang Suo*. Fracture and debonding in coated hollow nanostructured electrodes of lithium-ion batteries. Journal of Power Sources. 218, 6-14 (2012).

8.  Kejie Zhao, Matt Pharr, Qiang Wan, Efthimios Kaxiras, Joost J. Vlassak and Zhigang Suo*. Concurrent reaction and plasticity during lithiation of crystalline silicon in lithium-ion batteries. Journal of the Electrochemical Society. 159, A238-A243 (2012).

7. Matt Pharr, Kejie Zhao, Zhigang Suo*, Fan-Yi Ouyang and Pilin Liu. Concurrent electromigration and creep in lead-free solder. Journal of Applied Physics. 110, 083716 (2011).

6. Kejie Zhao, Wei L. Wang, John Gregoire, Matt Pharr, Zhigang Suo, Joost J. Vlassak, and Efthimios Kaxiras*. Lithium-assisted plastic deformation of silicon electrodes in lithium-ion batteries: A first-principles theoretical study. Nano Letters. 11, 2962-2967 (2011).

5. Kejie Zhao, Matt Pharr, Joost J. Vlassak and Zhigang Suo*. Large plastic deformation in high-capacity lithium-ion batteries caused by charge and discharge. Journal of the American Ceramic Society. 94, S226-S235 (2011).

4. Kejie Zhao, Matt Pharr, Joost J. Vlassak and Zhigang Suo*. Inelastic hosts as electrodes for high-capacity lithium-ion batteries. Journal of Applied Physics. 109, 016110 (2011). (3rd most cited article in 2012 in JAP)

3. Kejie Zhao, Matt Pharr, Joost J. Vlassak and Zhigang Suo*. Fracture of electrodes in lithium-ion batteries caused by fast charging. Journal of Applied Physics. 108, 073517 (2010).

2. Kejie Zhao, Liangliang Fan and Changqing Chen*. Multiaxial behavior of nanoporous single crystal copper: A molecular dynamics study. Acta MechanicaSolida Sinica. 22, 650-656 (2009).

1. Kejie Zhao, Changqing Chen*, Yapeng Shen and Tianjian Lu. Molecular dynamics study on the nano-void growth in face-centered cubic single crystal copper. Computational Materials Science. 46, 749-754 (2009).

Thesis

2020.12: Luize Scalco de Vasconcelos, PhD Thesis.

2020.10: Hong Sun, PhD Thesis.

2018.09: Rong Xu, PhD Thesis.

2016.08: Luize Scalco de Vasconcelos, Master Thesis.