People in the team

smallbar Fall 2018

smallbar Fall 2012

Graduate Students:


 • Zhiyao Yang, Ph.D. student, 2017-2021
 • Liang Shi, Ph.D. student, 2018-2022
 • Xiaoli Liu, MS student, 2016-2018
 • Feng Wu, MS, 2016-2018

Alumni:


 • Hang Yin, Ph.D., 2008-2012
 • Donghao Xu, Ph.D., 2011-2015
 • Yi-shu Kung, Ph.D., 2010-2015
 • Zhicheng Zhang, MS, 2011-2013
 • Jiayan Xu, MS,2010-2012
 • Malcolm O. Ng,MS,2010-2012
 • Zhiyao Yang, MS, 2013-2015
 • Li Li, MS, 2013-2015
 • Xin Tang, MS, 2013-2016