Where is KAI's KAP/Pro FAQ?

KAI the makers of the KAP/Pro toolset maintain their own FAQ here .