Skip navigation

Qianlong Zhang

Graduate Teaching Assistant
Mechanical Engineering
West Lafayette
Email:  zhan3751@purdue.edu