Pai Tao Yeh Fellowship

Recipients

2018
Sikai Chen
Jian Wang
Tianren Wu
Yunlan Zhang

2017
Fei Han
Yuxiao Qin

2016
Ming Chen
Fangning He
Kun Huang
Xiangning Huang
Shuai Li
Xinwu Qian
Yuxiao Qin
Mian Wang
Zhou Zhang

2015
Yuntao Guo
Fangning He
Shuai Li

2014
Yuntao Guo
Yingge Xiong
Xianyuan Zhan
Yingcan Zhao
Feng Zhu
Qiaqia Zhu