Xiaoqian (Joy) Wang

Xiaoqian (Joy) Wang

Assistant Professor of Electrical and Computer Engineering
Assistant Professor of Biomedical Engineering

Email: joywang@purdue.edu

Phone: (765) 494-2045
Fax:

Purdue University
School of Electrical and Computer Engineering
Electrical Engineering Building
465 Northwestern Ave.
West Lafayette, Indiana 47907-2035

Research web site: https://sites.google.com/site/joyxqwang/